Reklamační řád

V souvislosti s provozováním svého e-shopu vydala

Společnost:                              Expreso Delivery s.r.o.

IČO:                                             08472912

Sídlem:                                      Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsaná u:                               Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 319512


následující reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“):

 1. Reklamační řád společnosti se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována, práva Kupujícího z odpovědnosti za vady. Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí.

 2. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

 3. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Společnost již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

 4. Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 5. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v sídle Společnosti, nejlépe však v místě uzavření Kupní smlouvy.

 6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 7. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně.

 8. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

  a. vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),
  b. dokladem o koupi Zboží,
  c. řádně vyplněným Reklamačním protokolem Společnosti (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace Společnosti Kupujícím).

 9. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Společnosti 

 10. V případě uplatnění Reklamace Společnost o Reklamaci rozhodne. Společnost je povinna vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

 11. Společnost může reklamaci posoudit:
  a. přímo,
  b. předáním dodavateli na posouzení,

 12. Společnost zamítne Reklamaci:
  a. má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,
  b. v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
  c. v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,
  d. nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn., nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží).

 13. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 14. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 15. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Společnost schopna tuto lhůtu dodržet, informuje Společnost Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání Reklamace dodavateli Společnosti z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li Kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 16. Společnost v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:
  a. dodáním chybějícího Zboží,
  b. odstraněním vad opravou Zboží,
  c. výměnou Zboží,
  d. přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,
  e. vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy. 

 17. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

 18. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

 19. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit reklamační řád. Nový reklamační řád je účinný dnem zveřejnění na prezentaci e-shopu.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný dnem 1. 11. 2019