Pravidla nakládání s osobními údaji

 1. INFORMACE o Expreso Delivery s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Expreso Delivery s.r.o., IČO: 08472912, se sídlem Novákových 970/41, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 319512, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Expreso“).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.expreso.cz (dále jen „uživatel“).

1.3. Expreso plní při zpracování osobních údajů roli správce, v případě osobních údajů, které vyplníte při vytvoření objednávky a správě Vašeho uživatelského účtu.

1.4. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Expresu: Jakub Zahurský, jakub@expreso.cz.

 1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Expreso zpracovává především údaje, které uvedete při vytvoření a používání Vašeho uživatelského účtu. Jde o nezbytné osobní údaje typu jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, které slouží pro základní identifikaci uživatele. Tyto údaje jsou povinné a jejich uvedení zajistí úspěšné dokončení zadané obchodní transakce.

2.2. Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Expreso informace o Vámi prohlíženém zboží, nakoupeném zboží a zboží vloženém do košíku. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů Expresa. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které Expreso používá, naleznete zde.

2.5. Nakupovat zboží na Expreso.cz mohou provádět pouze osoby starší 18 let.

 1. JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

3.1. Expreso používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

3.2. Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při používání profilu uvedete. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.3. Pro vyřízení Vaší objednávky. Zpracování v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje předání všech osobních údajů, které v rámci objednání zboží uvedete. V souvislosti s vyřízením reakce můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.4. Pro zasílání nabídek na základě vašich preferencí z dosavadních objednávek. Zpracování v tomto případě probíhá výlučně na základě Vašeho zájmu o o tyto nabídky. Zpracování je založeno na Vaší individuální poptávce po příslušné nabídce ve vašem profilu. Nejsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány i za jiným účelem, podle těchto pravidel, neobdržíte na uvedenou e-mailovou adresu žádné jiné informace ani nevyžádané obchodní sdělení.

3.5. Cílení reklamy a vylepšování nabídky Expresa. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Expreso informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, zejména o prohlížení zboží a jeho nákupu. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává Expreso statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

3.9. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Expreso pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Expreso vázáno.

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
 • v nastavení uživatelského profilu; nebo
 • využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. Veškeré osoby v Expresu, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

5.2. StartupJobs může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Expreso určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Expreso jako zpracovatele využívá:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 • případně další.
 1. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. Expreso zpracovává osobní údaje u registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu.

6.3. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

6.4. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Expreso a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů , které Expreso zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Expresu při založení a využívání profilu, v reakci na na nabízené zboží, nebo jakkoli jinak na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva Vás Expreso informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Expreso efektivně vyřídit poptávku po nabízeném zboží.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Expreso zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Expreso nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Expreso zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Expresa k jinému subjektu, kdy Expreso předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Pokud se domníváte, že Expreso zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Expresa požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností Expresa se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

 1. BEZPEČNOST

8.1. Expreso dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Expreso klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Expresa pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

 1. KONTAKT

10.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Expreso e‑mailem na adresu jakub@expreso.cz.

 1. ÚČINNOST

11.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 11. 2019.

Expreso Delivery s.r.o.