Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EXPRESO DELIVERY s.r.o.

V souvislosti s provozováním svého e-shopu vydala

Společnost:                              Expreso Delivery s.r.o.

IČO:                                             08472912

Sídlem:                                       Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsaná u:                               Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 319512

následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):

 

Obsah

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

III. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, ODMÍTNUTÍ PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ OSOBĚ MLADŠÍ 18 LET

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE
  2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM
  3. REKLAMACE

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky se uplatní při nákupu v internetovém obchodě expreso.cz (dále jen „e-shop“), jež je provozován společností alkohol s.r.o., IČO: 018 51 977, se sídlem Rybná 650/3, Praha 1 - Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212601, (dále také jako „ prodávající“). Prodávající nabízí produkty formou e-shopu koncovým zákazníkům (maloobchod), kdy tento může vystupovat v roli spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „ zákazník“ nebo „kupující“).

Veškeré nákupy v prostředí e-shopu se řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy. Užívat e-shop je povoleno výlučně osobám starším 18 let věku.

Objednání a prodej alkoholických fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán a případná snaha o zneužití tohoto e-shopu ve smyslu prodeje a užívání alkoholických nápojů osobami mladšími 18 let bude hlášena příslušným úřadům.

Fyzické osoby, jakožto koncový zákazníci, jsou v rámci nákupu v postavení spotřebitele a jejich práva se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a těmito VOP. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím, a to formou doručení emailu s potvrzením objednávky na emailovou adresu, kterou zákazník poskytne prodávajícímu při objednávce zboží.

Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonem stanovených důvodů. Přijetí objednávky, která obsahuje dodatky nebo odchylky od nabídky kupujícího, je ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ předem vyloučeno.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené jsou uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně stanoveno jinak. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Účet vydaný v souladu se Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v.z.p.p., je kupujícímu přiložen ke zboží nebo zaslán elektronicky na email uvedený kupujícím v objednávce. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Veškeré změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka zboží platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit., a to v souladu s ust. § 1732 odst. 2 OZ.

III. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, ODMÍTNUTÍ PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ OSOBĚ MLADŠÍ 18 LET

Pokud není sjednáno jinak, místem dodávky je osobní odběr na místě, který kupující určí v objednávce. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na určenou adresu. Kupující je povinen si dodané zboží na určené adres převzít. Případné vícenáklady s marným dodáním či následným uskladněním jdou na vrub kupujícího.

Dodávky zboží jsou realizovány bezodkladně, obvykle do 1 hodiny.

Zboží je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let. Kupující je povinen se prokázat dokladem totožnosti, jež umožňuje ověření jeho věku a obsahuje jeho fotografii. V případě, že osoba, jež má převzít zboží dle těchto VOP není schopna se takovýmto dokladem prokázat, je prodávající oprávněn odmítnout dodat zboží a odstoupit od smlouvy.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

V souladu s § 1829 OZ má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží a má právo na vrácení kupní ceny. Zboží, jež spotřebitel vrací nesmí být použité, poškozené, nekompletní, zbaveno kolku, jež pečetí uzávěr a musí být vráceno v původním obalu.

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu prodejny Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

V případě, že dojde ke zjevné chybě v ceně zboží, bude prodávající kontaktovat kupujícího a oznámí mu své odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující je mladší 18. let.

VI. REKLAMACE

Způsob vyřízení a uplatnění práv z vad výrobků je stanoven v reklamačním řádu společnosti.

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Delivery Expres zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Bližší informace je možné získat v Informačním memorandu, které je dostupné na adrese http://eshop.expreso.cz/informacni-memorandum-o-zpracovani-osobnich-udaju/sobnimi-udaji/.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2019