Informační memorandum o zpracování osobních údajů


Expreso Delivery s.r.o. 

IČO: 08472912, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 319512, se sídlem

Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8

 

Obsah

 1. Úvodní informace
 2. Kontaktní údaje správce

III.  Základní pojmy

 1. Právní základ, kategorie a účel užití Vašich osobních údajů
 2. Získávání osobních údajů
 3. Příjemci osobních údajů

VII. Archivace osobních údajů a jejich likvidace

VIII. Prostředky a způsoby zpracování

 1. Práva subjektů údajů

 

I. Úvodní informace

 1. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) vytvořila naše společnostExpreso Delivery s.r.o, IČO: 08472912, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 319512, se sídlem Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „Správce“ nebo „Expreso Delivery“) toto informační memorandum.
 2. Správce se zavazuje plnit veškeré povinnosti na ní kladené Nařízením GDPR a v souladu s tímto cílem si Vám dovoluje představit přehlednou informaci o tom, jakým způsobem nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká práva máte možnost v oblasti ochrany Vašich osobních údajů využít.
 3. Veškeré vnitřní předpisy společnosti vztahující se k užití Vašich osobních údajů je možno dohledat v Klientské sekci webových stránek Správce (URL: expreso.cz), případně je možno kontaktovat Správce samotného dle kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto memoranda.

II. Kontaktní údaje správce

 1. Expreso Delivery je dle Nařízení GDPR správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů. Správce můžete kontaktovat dle následujících kontaktních údajů:

Expreso Delivery s.r.o.

IČO: 08472912,

zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 319512,

se sídlem Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8

mob: 777 751 081

email: jakub@expreso.cz

 

III. Účely zpracování Vašich osobních údajů, souhlas s elektronickou komunikací

 1. Správce Vaše osobní údaje spravuje a zpracovává výlučně ze zákonných důvodů, případně pro plnění smluvního vztahu mezi Expreso Delivery a Vaší osobou. Konkrétně se jedná o následující účely:

 

 • plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;
 • plnění smluvních a předsmluvních závazků, naplňování předmětu smlouvy;
 • předcházení vzniku škod na majetku klientů;
 • vedení klientských záznamů a spisů;
 • vedení účetnictví a archivační činnost;
 • oprávněné zájmy a marketing Správce;
 • zpracování stížností a reklamací.

 

 1. Kontaktování Vaší osoby elektronickou formou komunikace podléhá Vašemu zvláštnímu souhlasu – Souhlas s elektronickou komunikací (dále jen „Souhlas s EK“). Neudělíte-li jej nám, budeme se snažit kontaktovat Vás písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo ústně.
 2. Pokud se rozhodnete pro odvolání Vašeho Souhlasu s EK, upozorňujeme Vás tímto, že identifikační údaje a údaje o znalostech finančního trhu a bonitě klienta bude Obchodník nadále zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje Váš souhlas. V tomto případě bude Obchodník tyto Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro plnění smluvních povinností (do doby účinnosti smlouvy), pro plnění povinností kladených na Obchodníka orgány veřejné správy (především finanční správa a Česká národní banka), dle dalších zákonných požadavků (např. Zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v.z.p.p.).
 3. Osobní údaje budou Obchodníkem zpracovávány za účelem naplňování smluvních ujednání obsažených v Investiční smlouvě, pro marketingové účely, jež zahrnují vyhodnocování Vašich dat včetně jejich profilování za účelem správy Vašeho Klientského účtu, zlepšování našich služeb a zasílání informací o nových možnostech a produktech, které jsou Obchodníkem nabízeny.

IV. Kategorie osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v kategoriích:

 

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, bydliště, číslo;
 • kontaktní údaje – jméno, příjmení, telefon, email;
 • údaje o užívání Klientského účtu a historii provedených objednávek.

V. Získávání osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to při sjednávání našich služeb pro Vaše potřeby. Osobní údaje uvádíte v rámci předsmluvního a smluvního vztahu s naší společností v rámci námi vytvořené internetové prezentace (e-shop) formulářů a smluv.

VI. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Veškeré fyzické a právnické osoby, jež s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, a to v souladu s povinnostmi, které vyžaduje Nařízení GDPR.
 2. Do styku s Vašimi údaji přicházejí především naši obchodní zástupci a naši zaměstnanci.
 3. Mezi zpracovatele Vašich osobních údajů patří:
 4. Veškeré elektronické systémy a software, jež je užíván při správě a zpracování Vašich osobních údajů splňuje požadavky dané Nařízením GDPR, a to včetně smluvní dokumentace.
 5. Vaše osobní údaje jsou pod stálou ochranou a veškeré případné bezpečnostní incidenty jsou okamžitě hlášeny příslušným úřadům a všem příslušným klientům, a to bezodkladně, nejpozději však do 72 hodin od zjištění takovéhoto incidentu.

VII. Archivace osobních údajů a jejich likvidace

 1. Osobní údaje jsou uchovávány výlučně po dobu nezbytně nutnou. Nezbytně nutnou dobou se rozumí minimální doba, po kterou je platná a účinný smluvní vztah mezi Vámi a naší společností a/nebo zákonem vyžadovaná lhůta pro archivaci.
 2. Získané osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu 5 let od konce smluvního vztahu s Vaší osobou.
 3. Po uplynutí lhůty dle čl. VII odst. 1 a 2 tohoto informačního memoranda se Správce zavazuje Vaše osobní údaje zlikvidovat.

VIII. Prostředky a způsoby zpracování

 1. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá jednak manuálně, a to prostřednictvím našich obchodních zástupců či zaměstnanců, nebo také automatizovaně prostřednictvím našeho softwarového vybavení, jež je uvedeno v čl. VI.
 2. Vaše osobní údaje sbíráme, evidujeme, třídíme, ukládáme, aktualizujeme, opravujeme a kontrolujeme. V případě, že již nemáme zákonnou oporu pro správu a zpracování Vašich osobních údajů, případně odvoláte-li Váš souhlas či dojde k uplynutí stanovené lhůty, Vaše osobní informace jsou zlikvidovány.

IX. Práva subjektů údajů

 1. Vaše osobní údaje požívají zvláštních práv a ochrany, jež jsou dána Nařízením GDPR. Správce si uvědomuje rozsah a váhu Vašich práv a je připraven Vám na Vaši žádost kdykoliv vyjít vstříc při řešení Vašich dotazů a žádostí. Na Váš dotaz nebo žádost budeme reagovat obratem, maximálně však ve lhůtě 1 měsíc od doručení Vašeho dotazu do sféry naší moci.
 2. Na základě Nařízení GDPR máte následující práva:

 

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, resp. doplnění;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

 1. Vaše práva jsou blíže rozpracována v Nařízení GDPR (čl. 15 a násl.), případně na webové stránce https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744, případně se obraťte přímo na správce s Vaším dotazem. Máte-li pocit, že dochází k omezování či porušování Vašich práv máte právo se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat dle těchto kontaktních údajů:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon:

pevná linka: +420 234 665 800 (Přímá linka ÚOOÚ pro rychlé konzultace k GDPR. K dispozici je v časech po-čt 8-16 a pá 8-15.)

fax: +420 234 665 444

WWW: oficiální: https://www.uoou.cz

E-mail: oficiální: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

 

V Praze dne 25.5.2018